The synthesis, structures and magnetic properties of polynuclear RuIII–3d (3d = MnII/III, NiII, CuII) compounds based on [RuIII(Q)2(CN)2]−

Jing Xiang, Li-Hui Jia, Bing-Wu Wang, Shek-Man Yiu, Shie-Ming Peng, Wai-Yeung Wong, Song Gao, Tai-Chu Lau
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt32331a