Novel single-crystal's voltage-dependent effect and magnetic order of Ln2ZrQ5 (Ln = La, Sm, Gd; Q = S, Se) semiconductors

Sheng-Ping Guo, Guan-E Wang, Ming-Jian Zhang, Mei-Feng Wu, Guang-Ning Liu, Xiao-Ming Jiang, Guo-Cong Guo, Jin-Shun Huang
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt32321d
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication