Heterometallic appended {MMn III 4 } cubanes encapsulated by lacunary polytungstate ligands

Hai-Hong Wu, Shuang Yao, Zhi-Ming Zhang, Yang-Guang Li, You Song, Zhu-Jun Liu, Xin-Bao Han, En-Bo Wang
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt32318d