Facile synthesis and excellent recyclable photocatalytic activity of pine cone-like Fe3O4@Cu2O/Cu porous nanocomposites

Haisheng Wang, Yongan Hu, Yang Jiang, Lingguang Qiu, Haibin Wu, Ben Guo, Yuhua Shen, Yang Wang, Ling Zhu, Anjian Xie
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt32290k