Diverse reactivity of an isolable dialkylsilylene toward imines

Weifeng Chen, Liliang Wang, Zhifang Li, Aiqin Lin, Guoqiao Lai, Xuqiong Xiao, Yuan Deng, Mitsuo Kira
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt32126b