Sandwich-type tetrakis(phthalocyaninato) rare earth( iii )–cadmium( ii ) quadruple-deckers. The effect of f-electrons

Hong Shang, Hailong Wang, Kang Wang, Jinglan Kan, Wei Cao, Jianzhuang Jiang
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt32125d