A novel sandwich-type tungstoarsenate containing a cagelike {Ca 6 } cluster with a water molecule enwrapped

Xiang Ma, Pengtao Ma, Dongdi Zhang, Jiai Hua, Chao Zhang, Tengfei Huang, Jingping Wang, Jingyang Niu
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt32061d