Facile one-pot synthesis of uniform TiO2–Ag hybrid hollow spheres with enhanced photocatalytic activity

Sunli Wang, Huanhuan Qian, Yong Hu, Wei Dai, Yijun Zhong, Jiafu Chen, Xiao Hu
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt32040a