Photoelectrical properties of Ag 2 S quantum dot-modified TiO 2 nanorod arrays and their application for photovoltaic devices

Bingkun Liu, Dejun Wang, Yu Zhang, Haimei Fan, Yanhong Lin, Tengfei Jiang, Tengfeng Xie
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt32031b