Large remanent polarization and small leakage in sol–gel derived Bi(Zn 1/2 Zr 1/2 )O 3 –PbTiO 3 ferroelectric thin films

Linxing Zhang, Jun Chen, Hanqing Zhao, Longlong Fan, Yangchun Rong, Jinxia Deng, Ranbo Yu, Xianran Xing
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31996a