Syntheses, structures and chemical sensing properties of three complexes with mixed ligands of carboxylate and bipyridine

Chengli Jiao, Fen Li, Jian Zhang, Zhangpeng Li, Shuang Wang, Zhonggang Wang, Hao Yu, Zhibao Li, Shuang Liu, Ziqiang Wang, Xia Jiang, Lixian Sun, Fen Xu
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31867a