Incorporating different secondary building units of {Bi 2 }, {Bi 8 } and {Bi 10 } to construct diversity of luminescent bismuth–organic frameworks

Xiao-Ping Zhang, Han-Rui Tian, Gu-Fan Yan, Ying Su, Yun-Long Feng, Jian-Wen Cheng
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31821k