Solvent-induced supramolecular isomers, structural diversity, and unprecedented in situ formation of both inorganic and organic ions in inorganic–organic mercury(ii) complexes

Xue-feng Feng, Ming-biao Luo, Shu-juan Liu, Wen-yuan Xu, Zi-Zun Yuan, Feng Luo, Yu-mei Song, Gong-ming Sun, Xiao-zhao Tian, Hai-xiao Huang, Yan Zhu
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31819a