3D hierarchically patterned tubular NiSe with nano-/microstructures for Li ion battery design

Liwei Mi, Hui Sun, Qi Ding, Weihua Chen, Chuntai Liu, Hongwei Hou, Zhi Zheng, Changyu Shen
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31787g