Syntheses, structure, and magnetic properties of heteronuclear Cu( ii ) 4 Fe( iii ) 4 cluster and Cu( ii ) 8 bimetallacycles

Kong-Qiu Hu, Shu-Qi Wu, Guang-Yu An, Ai-Li Cui, Hui-Zhong Kou
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31708g