Rigid Mn(ii) chelate as efficient MRI contrast agent for vascular imaging

Hongying Su, Changqiang Wu, Jiang Zhu, Tianxin Miao, Dan Wang, Chunchao Xia, Xuna Zhao, Qiyong Gong, Bin Song, Hua Ai
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31696j