Selective and colorimetric fluoride anion chemosensor based on s-tetrazines

Yingjie Zhao, Yongjun Li, Zhihong Qin, Runsheng Jiang, Huibiao Liu, Yuliang Li
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31641b