A small-molecular europium complex with anion sensing sensitivity

Jiang Wu, Yanmei Chen, Haiping Wang, Yiran Li, Weisheng Liu, Hao Tian, Ting Zhang, Jun Xu, Yu Tang, Jianwei Wang
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31607b