Charge-distribution-related regioisomerism of photoresponsive metal–organic polymeric chains

Jian-Ke Sun, Peng Wang, Cheng Chen, Xue-Jun Zhou, Li-Ming Wu, Yong-Fan Zhang, Jie Zhang
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31552a