Single-molecule magnet based on a C-type polyoxomolybdate with an S = 11 ground state: [Fe 5 CoMo 22 As 2 O 85 (H 2 O)] 15−

Yanzhong Zhen, Bin Liu, Lili Li, Danjun Wang, Ying Ma, Huaiming Hu, Shengli Gao, Ganglin Xue
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31331f