Pt(ii) squares as selective and effective human telomeric G-quadruplex binders and potential cancer therapeutics

Xiao-Hui Zheng, Yi-Fang Zhong, Cai-Ping Tan, Liang-Nian Ji, Zong-Wan Mao
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31303k