Nonlinear optical properties for a class of hexa-peri-hexabenzocoronene chromophores: a computational investigation

Xiao-Ting Liu, Jing-Fu Guo, Ai-Min Ren, Shuang Huang, Ji-Kang Feng
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31252b