Temperature-/solvent-dependent low-dimensional compounds based on quinoline-2,3-dicarboxylic acid: Structures and fluorescent properties

Ming-Fang Wang, Xu-Jia Hong, Qing-Guang Zhan, Hong-Guang Jin, Yi-Ting Liu, Zhi-Peng Zheng, Shi-Hai Xu, Yue-Peng Cai
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31243c