Chelating Schiff base assisted azide-bridged Mn(ii), Ni(ii) and Cu(ii) magnetic coordination polymers

Shi-Qiang Bai, Chen-Jie Fang, Zheng He, En-Qing Gao, Chun-Hua Yan, T. S. Andy Hor
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31186k