The self-assembly mechanism of the Lindqvist anion [W6O19]2− in aqueous solution: a density functional theory study

Zhong-Ling Lang, Wei Guan, Li-Kai Yan, Shi-Zheng Wen, Zhong-Min Su, Li-Zhu Hao
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31166f