Facile formation and redox of benzoxazole-2-thiolate-bridged dinuclear Pt(ii/iii) complexes

Zhe Wang, Lu Jiang, Zhi-Pan Liu, C. R. Raymond Gan, Zhaolin Liu, Xin-Hai Zhang, Jin Zhao, T. S. Andy Hor
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31070h