Polytypism and oxo-tungstate polyhedra polymerization in novel complex uranyl tungstates

Andrey N. Seliverstov, Evgeny V. Suleimanov, Evgeny V. Chuprunov, Nikolay V. Somov, Elena M. Zhuchkova, Maxim I. Lelet, Konstantin B. Rozov, Wulf Depmeier, Sergey V. Krivovichev, Evgeny V. Alekseev
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt31000g