New metal complexes with di(mono)acylhydrazidate molecules

Juan Jin, Ming-Jun Jia, Guang-Hua Li, Guang Zeng, Jie-Hui Yu, Ji-Qing Xu
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt30941f