Two hybrid polyoxometalate-pillared metal–organic frameworks

Xiao-Yuan Wu, Qi-Kai Zhang, Xiao-Fei Kuang, Wen-bin Yang, Rong-Min Yu, Can-Zhong Lu
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt30920c