Rhodium and iridium complexes of a new ferrocene-derived chelating bis(NHC) ligand

Dmitriy M. Panov, Pavel V. Petrovskii, Mariam G. Ezernitskaya, Alexander F. Smol'yakov, Fedor M. Dolgushin, Avthandil A. Koridze
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt30898c