Post-modification of a MOF through a fluorescent-labeling technology for the selective sensing and adsorption of Ag+ in aqueous solution

Lejie Zhang, Yuan Jian, Jian Wang, Cheng He, Xuezhao Li, Tao Liu, Chunying Duan
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt30689a