Remarkable effect of alkali metal on polymerization of cyclic esters catalyzed by samarium–alkali metal multinuclear alkoxide clusters

Hongting Sheng, Jianhua Shi, Yan Feng, Hui Wang, Yonghua Jiao, Hanjing Sheng, Yong Zhang, Qi Shen
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt30677h