Tin(iv) and lead(iv) complexes with a tetradentate redox-active ligand

Alexandr V. Piskunov, Olesya Yu. Trofimova, Georgy K. Fukin, Sergei Yu. Ketkov, Ivan V. Smolyaninov, Vladimir K. Cherkasov
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt30656e
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Alexandr Piskunov and Dr Sergey Yu. Ketkov