Keggin polyoxoanion supported organic–inorganic trinuclear lutetium cluster, {Na(H2O)3[Lu(pydc)(H2O)3]3}[SiW12O40]·26.5H2O

Suzhi Li, Dongdi Zhang, Yuan Yuan Guo, Pengtao Ma, Xiaoyang Qiu, Jingping Wang, Jingyang Niu
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt30517h
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: