Incorporation of cationic electron donor of Ni-pyridyltetrathiafulvalene with anionic electron acceptor of polyoxometalate

Mizuki Kimura, Kei Kondo, Yoshihiko Suyama, Yukihiro Nishioka, Jun Kawamata, Shin-ichiro Noro, Takayoshi Nakamura, Tomoyuki Akutagawa, Katsuya Ishiguro, Ryo Tsunashima, Takumi Matsumoto, Norihisa Hoshino, Wataru Niiho
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt30398a
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication