Keggin polyanion and copper cluster based coordination polymer towards model for complex nanosystem

Jingjing Gong, Weisong Zhang, Yang Liu, Hengchao Zhang, Hailiang Hu, Zhenhui Kang
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt30284e