Molecular “light switch” for G-quadruplex DNA: cycling the switch on and off

Shuo Shi, Juan Zhao, Xing Gao, Chunyan Lv, Li Yang, Jian Hao, Hailiang Huang, Junliang Yao, Wenliang Sun, Tianming Yao, Liangnian Ji
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt30076a