Assembly of an undeca-nuclear nickel substituted POM through polycarboxylate ligand

Yun-Yun Zheng, Ru Wen, Xiang-Jian Kong, La-Sheng Long, Rong-Bin Huang, Lan-Sun Zheng
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt12507b