BaGa2MQ6 (M = Si, Ge; Q = S, Se): a new series of promising IR nonlinear optical materials

Wenlong Yin, Kai Feng, Ran He, Dajiang Mei, Zheshuai Lin, Jiyong Yao, Yicheng Wu
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt12493a