Fabrication of composite photocatalyst g-C3N4–ZnO and enhancement of photocatalytic activity under visible light

Jia-Xin Sun, Yu-Peng Yuan, Ling-Guang Qiu, Xia Jiang, An-Jian Xie, Yu-Hua Shen, Jun-Fa Zhu
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt12474b