Theoretical investigation of structural and electronic propertyies of [PW12O40]3− on graphene layer

Shizheng Wen, Wei Guan, Jianping Wang, Zhongling Lang, Likai Yan, Zhongmin Su
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt12465c