Dual facet of gold(iii) in the reactions of gold(iii) and porphyrins

Hongbin Lv, Boyan Yang, Jing Jing, Yi Yu, Jing Zhang, Jun-Long Zhang
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt12280d