Spontaneous asymmetric crystallization of a quartz-type framework from achiral precursors

Wenxu Zheng, Yongqin Wei, Xueying Xiao, Kechen Wu
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt12238c