Induction of trimeric [Mg3(OH)(CO2)6] in a porous framework by a desymmetrized tritopic ligand

Quanguo Zhai, Qipu Lin, Tao Wu, Shou-Tian Zheng, Xianhui Bu, Pingyun Feng
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt12215d