Preparation of a nitrate-coordinated copper(ii) complex of 2-(pyrazol-3-yl)-6-(pyrazolate)pyridine as an efficient catalyst for methyl methacrylate polymerization

Li-Li Miao, Hong-Xi Li, Miao Yu, Wei Zhao, Wei-Jie Gong, Jun Gao, Zhi-Gang Ren, Hui-Fang Wang, Jian-Ping Lang
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt12145j