Synthesis of porous aromatic framework with tuning porosity via ionothermal reaction

Wei Wang, Hao Ren, Fuxing Sun, Kun Cai, Heping Ma, Jianshi Du, Huijun Zhao, Guangshan Zhu
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt11996j