Synthesis, characterization and photocatalytic property of AgBr/BiPO4 heterojunction photocatalyst

Hui Xu, Yuanguo Xu, Huaming Li, Jiexiang Xia, Jun Xiong, Sheng Yin, Chuanjing Huang, Huilin Wan
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt11969b