Heterogeneous Au–Pt nanostructures with enhanced catalytic activity toward oxygen reduction

Feng Ye, Hui Liu, Weiwei Hu, Junyu Zhong, Yingying Chen, Hongbin Cao, Jun Yang
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt11960a