Lanthanide complexes assembled from two flexible amide-type tripodal ligands: terminal groups effect on photoluminescence behavior

Qin Wang, Kuanzhen Tang, Xiaojie Jin, Xiaoguang Huang, Weisheng Liu, Xiaojun Yao, Yu Tang
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt11761d