Luminescent heterometallic gold–copper alkynyl complexes stabilized by tridentate phosphine

Julia R. Shakirova, Elena V. Grachova, Vladislav V. Gurzhiy, Igor O. Koshevoy, Alexei S. Melnikov, Olga V. Sizova, Sergey P. Tunik, Antonio Laguna
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt11710j